Salgs og leveringsbetingelser

Forbuksvarer og småutstyr

Leveringsbetingelser 
CIP. Vi sender alle ordre så raskt som mulig, vanligvis samme dag som vi mottar bestillingen. Eventuelle restordre noteres og ettersendes automatisk og fraktfritt så snart vi mottar varene fra leverandør. 

Priser 
Alle priser er inklusive merverdiavgift, med mindre annet er anført.

Betalingsbetingelser 
Netto pr 14 dager. Etter forfall beregnes 10 % rente p.a. Plandent AS har salgspant i leverte varer inntil betaling har funnet sted.

Garanti 
Det er 12 måneder garanti på småutstyr, dersom ikke annet er spesifisert fra vår leverandør. Fakturaen gjelder som garantiseddel. Kopi av denne skal medfølge varer ved eventuell reklamasjon.

Reklamasjoner 
Ved tap eller skade på varesendingen ved mottak, skal mottaker umiddelbart reklamere til ansvarlig transportør. Ved øvrige reklamasjoner, som feillevering, feil pris eller lignende skal reklamasjonen alltid skje innen 7 dager.

Retur 
All retur må være forhåndsavtalt, og alltid skje innen 30 dager fra fakturadato. Returskjema eller fakturakopi samt en årsak til retur, skal følge returvarene. Varene må returneres i orginalpakning, kan ikke være åpnet, skrevet på eller av andre grunner gjort mindre salgbar. Kun varer som er kjøpt hos oss vil bli kreditert. Varen må være forsvarlig emballert ved retur til Plandent.  
I forbindelse med utbruddet av Corona-virus ser vi at enkelte kunder har økt sine innkjøp av hygienerelaterte produkter. Vi arbeider kontinuerlig for å tilfredsstille den økte etterspørselen, men gjør også oppmerksomme på at våre generelle salgs- og leveringsbetingelser er endret på hygienerelaterte produkter ved at fri retur innen 30 dager bortfaller.

 


  

Frakt 
Vi har et enkelt system. For pakker har vi kun to vektklasser, under eller over 250 kg. Det er ingen tillegg, vi dekker avgiften for transport av farlige gods. Tenner sendes som brev og her fakturerer vi faktiske portoutgifter.

Endring av salgsbetingelser 
Plandent forbeholder seg retten til å endre sine salgsbetingelser løpende.

Tvister 
Alle tvister som måtte oppstå mellom partene i anledning leveranse av produkter fra Plandent AS skal avgjøres etter norsk rett. Oslo byrett vedtas som verneting mellom partene.

Dentalutstyr med tilbehør

Planlegging, praksisinnredning, tilrettelegging og konsulenttjenester m.m 

Plandent arbeider kontinuerlig for å ha markedets mest fornøyde kunder. Vi utdanner våre ansatte jevnlig og legger stor vekt på å opptre ansvarsfullt i vårt arbeid. For å unngå misforståelser, gjelder imidlertid følgende salgs- og leveringsbetingelser for dentalt utstyr med tilbehør.

Omfanget av konsulenttjenester
Ved kjøp av utstyr utarbeider vi planleggings – og innredningsforslag, samt arbeidstegninger og instruks for tilrettelegging og utførelse av tekniske installasjoner (rørleggerarbeid, elektrikerarbeid etc.) påkrevd for montering av utstyret. Våre prosjektledere utarbeider et pristilbud for tegning ved forespørsel. Konsulenttjenestene baseres på informasjon fra kjøperen. Kjøperen må derfor gi nødvendige opplysninger og fremlegge tilstrekkelig skriftlig materiale for planleggingen.

Konsulentansvar 
Konsulenttjenester utføres på en faglig forsvarlig måte innen rammene av oppdraget. Dette innebærer at kjøperen selv har risikoen for og må bære følgene av, opplysninger han gir selv eller ved sin arkitekt, håndverkertjenesteyter, gårdeier m.v. Under enhver omstendighet fraskriver vi oss ansvaret for tapt arbeidsfortjeneste, merkostnader ved innredningsarbeider, bygningsskader og andre indirekte skader som måtte oppstå ved konsulenttjenesten.

Formidling av håndverkertjenester 
Kjøperen må selv sørge for at de primære installasjoner, som vann og elektrisitet, fungerer riktig og til rett tid, jfr. Bestemmelsene om montasje. I den utstrekning det er praktisk mulig kan vi bistå med råd og veiledning, herunder formidle kontakt til autoriserte fagfolk som byggeledere og entreprenører. Dette innebærer ingen overtakelse av risikoen for at primærinstallasjonene fungerer tilfredsstillende.

Leveringstid 
Levering skjer til avtalt tid. Vi påtar oss likevel ikke ansvar for forsinkelse som skyldes forhold kunden har ansvar for eller forsinket levering fra fabrikk eller underleverandør. Vi vil varsle om det oppstår betydelige forsinkelser hos fabrikk eller underleverandør.

Leveringssted
Leveringssted er Oslo, om ikke transport til kjøper skjer med våre biler. Dette innebærer at skader under transport er kjøpers risiko når transporten skjer ved fraktfører (transportør). Ved skader under frakt vil Plandent bistå så raskt som mulig med å etterbestille varer hvis det er behov for dette. Under enhver omstendighet vil skader etter ankomst være kjøpers risiko. Ønskes varer levert før montering kan foretas, må kjøper for egen regning og risiko sørge for betryggende oppbevaring, eventuelt tegne egen forsikring.

Forsikring ved transport til kjøper med våre biler eller frem til transportør
Plandent har tegnet vanlig transportforsikring av utstyret. Forsikringsdekningen vil følge de til enhver tid gjeldende forsikringsvilkår. Med denne reservasjon dekkes som hovedregel skader som oppstår mens utstyret befinner seg i transportmidlet, herunder lasting og lossing. Utstyret er ikke forsikret etter ankomst, heller ikke i tidsrommet mellom ankomst og montering/ferdigstillelse.

Transportkostnader
Ved forsendelse må kjøperen selv betale omkostningene etter regning. 


Montasje
Riktig primærinstallasjon, eksempelvis dimensjonering for sentralsugeanlegg, vannopplegg, vannkvalitet, elektrisitet datanettverk og trykkluft til bruksstedet, må kjøperen alltid selv sørge for og bekoste. Det samme gjelder utgifter ved tilslutningen av de primære installasjoner, som er påbudt utført av autoriserte installatører. Montering av innredning (eksempelvis skap- og benkeinnredninger) må kjøperen likeså bekoste selv.
Montering av unit og storrøntgen på ferdig opplegg gjøres til fast pris ihht. våre satser. Øvrig montering belastes vanlig timepris. Bygningsmessige installasjoner og arbeider må være ferdigstilt før montering av utstyret blir påbegynt. Oppstår det merkostnader ved moteringen fordi lokalet og oppleggene ikke er tilstrekkelig klargjort, må kjøperen dekke disse etter regning. Dersom kjøperen forlanger utstyret montert lørdag, helligdag eller på overtid, må det svares tilleggsvederlag etter gjeldende tariff. Om intet annet er avtalt, blir utstyret plassert i overensstemmelse med våre plantegninger eller i henhold til standardinstruksjoner fra fabrikken.

Utstyret
Utstyret leveres i samsvar med ordrebekreftelsen supplert med veiledende opplysninger i katalog- og brosjyremateriell. Dog tas et forbehold om at de tekniske spesifikasjoner, som er oppgitt av leverandør, kan endres uten forutgående varsel. Slike endringer vil ofte være resultat av tekniske forbedringer kjøperen vil kunne ha nytte av.

Garanti
Vi garanterer mot funksjonsfeil på utstyret og mot material- og fabrikasjonsfeil i ett år fra levering og ferdigstillelse hos kjøperen. Garantien omfatter ikke forhold som skyldes uforsiktig eller feilaktig bruk av utstyret og/eller programvare, ytre skader, manglende vedlikehold, inngrep foretatt av andre uten vår eller fabrikantens tillatelse, eller forhold som skyldes ordinær slitasje. Kunden er selv ansvarlig for å sikre at sikkerhetskopieringsrutinene fungerer.
Garantien gjelder ikke forbruksmateriell som røntgenrør, elektriske pærer, gummi- og glassdeler, slanger, pakninger og sikringer. Foretas det etter kjøperens ønske endringer eller ombygging av fabrikantens standardutførelse, gis ingen garanti utover det som i det enkelte tilfelle skriftlig blir fastlagt mellom kjøperen og NDD, respektive fabrikken.
Garantien innebærer en plikt til kostnadsfritt å rette feil omfattet av garantien. Alle arbeids-, reise- og transportutgifter i forbindelse med reparasjonen dekkes følgelig av oss når feilen er meldt innen utløpet av ett-årsfristen. Hvis de samlede reise- og transportutgifter overstiger kr 5.000,- må kjøper dog dekke det overskytende etter regning. Kjøper har en generell plikt til å yte rimelig medvirkning, eksempelvis å sende oss mindre, ikke fast monterte gjenstander for reparasjon. Kjøper kan heller ikke på egen hånd, uten vårt samtykke, la reparasjonen utføres av tredjemann. Reparasjonsplikten gjelder ikke når reparasjonen vil volde urimelige kostnader, jfr. Kjøpslovens § 34.

Utover dette innebærer garantien ingen ytterligere heftelse for Plandent. Tapt arbeidsfortjeneste i forbindelse med at utstyret settes ut av drift, dekkes eksempelvis ikke.

Mangelansvar
Kjøpslovens regler kommer til anvendelse ved spørsmål om det foreligger en kjøpsrettslig mangel og hvilke mangelkrav kjøper kan gjøre gjeldende. Uansett ansvarsgrunnlag fraskriver vi oss imidlertid erstatningsansvar for såkalt "indirekte" tap jfr. Kjøpslovens § 67 (2), eksempelvis driftstap (tapt arbeidsfortjeneste og liknende) som følge av at utstyret ikke fungerer kontraktsmessig. Plandent er heller ikke ansvarlig for tiltak som kompenserer for en foreliggende mangel, for eksempel utgifter til leie av provisorier.

Produktansvar
For produktansvaret gjelder produktansvarslovens regler. Plandent er ikke ansvarlige for tap av data som følge av tekniske feil, skader eller tyveri av datautstyr. Konfigurasjon, vedlikehold og feilretting på datautstyr er et forhold mellom kunde og dataleverandør. Ellers fraskriver vi oss skader som rammer brukerens ting, herunder ting som har nær og direkte sammenheng med den forutsatte bruk av utstyret.

Prisforbehold
Alle priser oppgitt i tilbud gis med forbehold om prisendringer innen bestilling er foretatt. Forbeholdet gjelder prisøkninger vi ikke har kontroll over, eksempelvis endringer i valutakurs eller prisforhøyelse fra fabrikantens side.
Priser oppført i ordrebekreftelsen er gitt med forbehold om forhøyelse ved endringer i valutakurs eller avgifter innen levering, såfremt individuell avtale om fastpris ikke er inngått.

Betalingsvilkår
Betaling er netto pr. 30 dager fra fakturadato eller samlefaktura, fri måned pluss 15 dager. Ved forsinket betaling svares 9 % etterskuddsrente p.a.

Salgspant
Vi forbeholder oss salgspant i salgsgjenstanden inntil kjøpesummen med tillegg av renter, omkostninger og utlegg er betalt i sin helhet.