Plandent - förbrukning, utrustning, röntgen, dentala avtryck, dental service

1976 grundade Forssbergs Dental AB en fond som förvaltas av Svenska Tandläkare-Sällskapet – Stiftelsen Forssbergs Dentals Stipendiefond. Stiftelsens uppgift är att dela ut stipendier som uppmuntrar kliniska forskningsinsatser som gjorts av tandvårdsteamet, och som har ett värde i tandläkarnas dagliga arbete.

Fonden har behållit sitt historiska namn även om Forssbergs Dental numera ingår i Plandent. Forssbergs Dentals Pris delas ut årligen och pristagaren utses av en styrelse med företrädare från Svenska Tandläkare-Sällskapet och Plandent. 

Grattis till docent Agneta Odén och professor Matts Anderson som får pris ur Forssbergs Dentals Stipendiefond 2017!

Motivering

Docent Agneta Odén är både civilingenjör och tandläkare, hon disputerade 1975 för erhållande av teknologie doktorsgrad och valdes 1996 in i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien. Genom sitt arbete kom hon att förena ingenjörsvetenskap med odontologi och kom därmed att utgöra en utomordentligt betydelsefull länk mellan de olika vetenskapsområdena.

Professor Matts Andersson är tandläkaren, innovatören och forskaren som utvecklar metoder för att skapa reservdelar för kroppen som tänder, käkben, höfter och knän, samt metoder för att använda kunskap om geometrisäkring för tillämpning i rehabilitering av människokroppen.

I förening kom Agneta och Matts att, med stor innovationskraft och pionjäranda, bidra till den material- och metodutveckling som utgjorde grunden för det odontologiska CAD/CAM-användande som idag representerar ett av de största paradigmskiftena i moden tandvård. De satte svensk dentalindustri på världskartan och visade långt före andra vilken potential det finns i interdisciplinärt samarbete och hur samverkan mellan akademi, industri och tandvården kan skapa mervärden för våra patienter.