PLANDENT EESTI OÜ ISIKUANDMETE PUUTUMATUST KÄSITLEV TEADE

MEIE ISIKUANDMETE PUUTUMATUSE KOHUSTUS

Plandent Eesti OÜ kohustub kaitsma sinu isikuandmete puutumatust.

Austame sinu õigusi andmesubjektina. Sinu isikuandmete saamisel teavitame sind meie andmekaitse tavadest ning andmetöötluse eesmärgist ja õiguslikust alusest. Säilitame Sinu isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik.

Jagame sinu isikuandmeid ainult asjakohastele ja volitatud kolmandatele isikutele, kes austavad ka meie isikuandmete puutumatuse tavasid. Sinu isikuandmete töötlemisel ja edastamisel kasutame alati sobivaid andmeedastuse mehhanisme ja kaitsemeetmeid.

PLANDENT EESTI OÜ ISIKUANDMETE PUUTUMATUST KÄSITLEV TEADE

Käesolev isikuandmete puutumatust käsitlev teade selgitab lähemalt, kuidas Plandent Eesti OÜ kogub, haldab ja kaitseb sinu isikuandmeid. See isikuandmete puutumatuse teade on suunatud meie tulevastele, praegustele ja endistele klientidele, äripartneritele, vahendajatele ja teistele tervishoiuspetsialistidele.

Käesolev andmekaitse puutumatust käsitlev teade kirjeldab, kuidas me vastutavate andmetöötlejatena Plandent Eesti OÜ-s isikuandmeid töötleme.

ANDMETÖÖTLUSE EESMÄRGID JA ÕIGUSLIK ALUS

Majandustegevuse käigus kogume ja töötleme oma tulevaste, praeguste ja endiste klientide, äripartnerite, jaemüüjate ja teiste tervishoiuspetsialistide isikuandmeid.

Isikuandmete kogumise ja töötlemise eesmärgid sõltuvad sellest, millises ulatuses meiega suhtled. Isikuandmete kogumise ja töötlemise peamised eesmärgid Plandent Eesti OÜ-s:

- Potentsiaalsete klientide otsimine ja kliendisuhete arendamine
- Meie toodete ja teenustega seotud turundustegevuste läbiviimine
- Meie klientide varustamine teenuste, toodete ja konsultatsioonidega, kaasa arvatud tehnilise tugiteenuse osutamine nii kohapeal kui kaugjuhtimise teel, samuti meditsiiniseadmete ja tarkvara väljaõpe
- Suhtlemine meie praeguste ja potentsiaalsete klientidega erinevate suhtluskanalite kaudu, nagu uudiskirjad, klienditagasiside küsitlused, taotlused või päringud, ning suhtlemine sündmustel
- loteriide ja võistluste läbiviimine ja korraldamisele kaasaaitamine
- Plandent Eesti OÜ toodete ja teenuste promomine
- Turu-uuringute läbiviimine
- Halduseesmärgid, nagu Plandent Eesti OÜ majandustegevuse planeerimine ja arendamine.

Töötleme isikuandmeid ainult siis, kui meil on selleks olemas õiguslik alus. Õiguslik alus sõltub vastavatest isikuandmetest ja konkreetsest kontekstist, milles neid andmeid töötleme.

See tähendab, et kogume ja töötleme isikuandmeid järgnevatel juhtudel:

- Tulenevalt lepingu täitmisest, kui oled astunud meiega lepingulisse suhtesse või kaalud seda teha
- Kui meil on olemas õiguslik huvi, nagu äriline või majanduslik põhjendus isikuandmete töötlemiseks – sellisteks põhjusteks võivad olla näiteks kliendisuhte või äritegevuste haldamine ja arendamine või andmete jagamine teiste Planmeca Grupi ettevõtetega. Kui rakendame seadusliku alusena õiguslikku huvi, siis arvestame hoolikalt, et taoline andmetöötlus oleks kooskõlas andmesubjekti õiguste ja vabadustega
- Õiguslike või seadusega kehtestatud kohustuste täitmiseks
- Kui oled meile andnud eelneva nõusoleku isikuandmete töötlemiseks.

MEIE POOLT TÖÖDELDAVATE ISIKUANDMETE KATEGOORIAD

Meie poolt töödeldavad andmed sõltuvad sinuga sõlmitud suhte iseloomust. Tavaliselt töötleme alljärgnevaid andmekategooriaid:

- Üldised kontaktandmed ja muud andmed, nagu nimi, telefoninumber, meiliaadress, postiaadress, ja muud kontaktandmed
- Ettevõtte andmed ning andmed meie klientide kontaktisikute ametikohustuse ja ametinimetuse kohta
- Kliendisuhte ja lepingusuhtega seotud andmed, nagu teave tellimuste ja äritehingute kohta, ning meie toodete ja teenustega varustamise ja haldamisega seonduv informatsioon;
- Kliendisuhtlusega seotud andmed, e.g. kliendikontaktid ja demo tellimused, meie veebilehtede kaudu tehtud päringud või tegevus sotsiaalmeedias
- Meie või meiega seotud isikute poolt organiseeritud sündmuste ja koolitustega seonduvad andmed
- Mistahes veebikontodega seotud andmed meie veebipoodides, suhtevõrkudes või teistes veebiteenustes
- Andmed, mis on kogutud meie veebilehtede või teiste veebiteenuste (e.g. küpsised) kasutamisest lähtudes

Need andmed võivad olla otse sinult saadud või kogutud meie äripartnerite käest (e.g. tervishoiuasutuste kontaktandmed) või muude kolmandate isikute käest. Sinult kogutud andmed on pärit erinevatest kanalitest, näiteks siis, kui sa meiega ühendust võtad, meie tooteid või teenuseid ostad või meie sündmustel osaled.

ANDMETE SÄILITAMISE PERIOOD

Säilitame sinu isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik käesolevas isikuandmete puutumatuse teates kirjeldatud eesmärkide täitmiseks ning kohustuslike õigusaktide järgimiseks, e.g. raamatupidamisnõuded. Üldjuhul töötleme vastavaid isikuandmeid kliendisuhte kestvuse ajal ning eelnevalt kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul pärast kliendisuhte lõppemist.

Püüame veenduda, et meie töödeldavad isikuandmed on ajakohastatud ja õiged. Mõningatel juhtudel võime isikuandmeid anonüümsena esitada, näiteks statistilistel eesmärkidel.

ANDMEEDASTUS JA ANDMETÖÖTLUS VÄLJAPOOL EL /EEA PIIRKONDA

Oleme rahvusvaheline ettevõte ning tehnilistest ja tegevusnõuetest tulenevalt võib meil olla vajadus töödelda isikuandmeid väljapool Euroopa Liitu ja/või Euroopa Majanduspiirkonda. Isikuandmete edastamisel väljapoole EL/EEA piirkonda toimub andmete edastamine sobivate edastamise mehhanismide alusel, nagu standardsed andmekaitseklauslid.

Võime jagada isikuandmeid oma Grupi ettevõtete vahel ning piirkondlikele vahendajatele ja varustajatele. Mõningatel juhtudel sulle teenuste osutamisel võime jagada isikuandmeid ka vastavatele volitatud kolmandatest isikutest vastuvõtjatele. Võime edastada isikuandmeid ka meie alltöövõtjatele, kes meie nimel andmeid töötlevad, e.g. IT arendus, veebimajutus ja tugi. Jagame informatsiooni ametiasutustele ainult juhul, kui seda nõuab õigusliku või seadusega kehtestatud nõude järgimine.

ANDMETÖÖTLUSE TURVALISUS

Kasutame sobivaid ja vajalikke töökorralduslikke, tehnilisi ja füüsilisi kaitsemeetmeid, mis on kavandatud kaitsma meile esitatud isikuandmeid ebaseadusliku või omavolilise hävitamise, kaotamise, muutmise, kasutamise või avaldamise, või neile juurdepääsu eest. Ainult volitatud isikutel on juurdepääs meie poolt säilitatud isikuandmetele ning see juurdepääs lähtub rangelt teadmisvajaduse põhimõttest. Nõuame kõigilt töötajatelt, kes omavad juurdepääsu mistahes isikuandmetele, nende andmete rangelt konfidentsiaalset käitlemist.

ANDMEKAITSEÕIGUSED

Vastavalt kehtivatele andmekaitsealastele õigusaktidele on sul õigus

- Taotleda juurdepääsu isikuandmetele, mida me sinu kohta omame,
- Taotleda mistahes ebatäpsuste parandamist isikuandmetes, mida me sinu kohta omame
- Võtta igal ajal tagasi oma nõusolek, kui sinu isikuandmete töötlemine põhineb nõusolekul
- Mõningatel juhtudel taotleda oma isikuandmete edastamist kolmandale isikule
- Mõningatel juhtudel taotleda andmete töötlemise kustutamist või piiramist, või mitte nõustuda andmetöötlusega

Samuti on sul õigus mitte nõustuda isikuandmete kasutamisega turunduseesmärkidel.

Kui soovid kasutada mistahes eelpool loetletud õigusi, võid saata meile taotluse, täites ära isikuandmete taotlusvormi. .

Sul on õigus esitada kaebus oma kohalikule andmekaitseasutusele, kui sa ei ole rahul meie andmekaitsetavadega.

MEIE KONTAKTANDMED

Oleme ametisse nimetanud rahvusvahelise andmekaitseametniku. Kui sul on küsimusi andmekaitse kohta Plandent Eesti OÜ-s või soovid lisainformatsiooni, siis võta palun ühendust andmekaitseametnikuga meiliaadressil privacy@plandent.ee.

MUUDATUSED MEIE ISIKUANDMETE PUUTUMATUST KÄSITLEVAS TEATES

Võime uuendada käesolevat isikuandmete puutumatust käsitlevat teadet ilma etteteatamata, kui on vaja kajastada muudatusi meie andmekaitsetavades. Käesolevat teatist uuendati 11. september 2019.