Allmänna leveransvillkor

1. Tillämpningsområde.
Dessa villkor tillämpas på samtliga leveranser från Plandent Oy:s ("Plandent") eget lager eller från andra leverantörer eller tillverkare då leveranserna sker genom Plandent, om inte parterna skriftligen överenskommit annorlunda. I tillämpliga delar gäller villkoren även Plandents service och andra tjänster.

Villkoren gäller från september 2005 tills vidare och ersätter Plandent Oy:s tidigare leveransvillkor. Plandent kan ändra villkoren eller införa nya villkor genom att meddela detta.

2. Offert.
En skriftlig offert gäller i 30 dagar från offertdatum, om ej annat anges. Muntlig offert skall besvaras direkt, om ej annat överenskommits. Offerten inklusive bilder, ritningar, kalkyler och andra handlingar är Plandents egendom och mottagaren har inte rätt att nyttja uppgifterna till skada för Plandent eller lämna ut uppgifter till tredje part.

3. Order.
Vid köp som baserar sig på skriftlig offert uppkommer avtal då köparen har antagit säljarens offert. I annat fall uppkommer avtal då köparen lämnat order och Plandent bekräftat ordern eller på annat sätt meddelat att beställningen mottagits.

Om avtalshandlingarna är sinsemellan motstridiga, eller om något villkor finns upptaget endast i vissa avtalshandlingar tillämpas villkoren i följande ordning: 1) avtalet eller Plandents orderbekräftelse, 2) köparens beställning, 3) offerten jämte bilagor och 4) dessa allmänna leveransvillkor.

4. Skyldighet att medverka till köpet.
Plandent och köparen skall medverka till köpet på ett sådant sätt som skäligen kan förväntas av dem, för att den andra parten skall kunna fullgöra avtalet.

5. Leveranstid.
Om ingen exakt leveranstidpunkt avtalats skall Plandent leverera varan inom normal leveranstid.

6. Avlämnandet av varan; risken för varan
Varan anses alltid levererad när den har avlämnats till köparen, dennes ombud eller fraktförare. Risken för varan övergår på köparen när varan avlämnats.

Om varan har befordrats av en självständig fraktförare och om varan är behäftad med fel som kan ha uppstått under transporten, skall köparen underrätta fraktföraren om felet direkt efter leveransen och Plandent senast inom 6 dagar efter det att varan avlämnats.

7. Information om varan.
Plandent svarar för de uppgifter företaget självt lämnat om varans egenskaper eller användning. Plandent svarar inte för riktigheten i varuinformation som lämnas av tillverkaren eller importören i annat fall än om informationen förmedlats av Plandent. Ansvar kan uppkomma endast i det fall att Plandent bevisligen varit medveten om att informationen är felaktig.

8. Varans pris och betalningen.
Priser som anges i prislistor och andra regelbundet utkommande publikationer avser utgivningstidpunkten. Varans pris är Plandents vid leveranstidpunkten gällande pris, om ej annat pris givits genom offert eller annat bindande avtal. Priserna inkluderar återvinningsavgift enligt bestämmelserna om producentansvar. Vid tidpunkten gällande moms tillkommer.

9. Prisändringar efter avtalsdatum.
Plandent förbehåller sig rätten att ändra offererade eller på annat sätt angivna priser till följd av ändringar i valutakurser, skatter, tullar o.dyl. avgifter samt ändringar i underleverantörspriser, även om detta inte särskilt omnämns i offerten eller på annat sätt.

10. Betalningsvillkor.
Betalningstiden är 14 dagar räknat från fakturadatum, om Plandent inte bestämt annat på grund av köparens dröjsmål med betalning eller dylikt.

Fakturadatum är tidigast expeditions- eller leveransdatum, om ej annat avtalats. Köparen har inte rätt att dra av kassarabatt från fakturabeloppet eller göra andra avdrag från gällande priser, om betalningen sker efter förfallodagen eller om köparen har förfallna räkningar obetalda för tidigare levererade varor, tjänster eller räntor.

Om Plandent så kräver är köparen skyldig att betala dröjsmålsränta enligt räntelagen eller enligt Plandents allmänna räntepraxis jämte tillkommande inkassokostnader. Plandent kan ändra sin dröjsmålsränta vid ändringar i den allmänna räntenivån genom att underrätta köparen vid faktureringen eller på annat sätt.

Om köparen inte har mottagit den beställda varan som Plandent på behörigt sätt levererat, är köparen dock skyldig att betala köpesumman inkl. eventuella dröjsmålspåföljder.

Plandent har rätt att senarelägga leveranser, ändra köparens tidigare betalningsvillkor eller vägra leverans om köparen har obetalda förfallna räkningar för tjänster, varor eller räntor.

Om Plandent så kräver är köparen skyldig att ställa godtagbar säkerhet för hela köpesumman eller del därav.

11. Förpackning.
Varan levereras i tillverkarens eller importörens förpackning samt i transportförpackning. Om varan avhämtas av köparen eller dennes ombud, överlämnas varan till köparen i den förpackning den har i lager hos Plandent.

12. Transport.
Om Plandent ordnar transporten är köparen skyldig att till Plandents fraktförare betala en ersättning enligt Plandents sedvanliga taxa eller en särskilt avtalad transportkostnad plus mervärdesskatt. Maskiner och utrustning levereras på villkor EXW (Incoterms 2000), varvid Plandent har rätt att ordna frakten för köparens räkning och debitera köparen för transporten.

13. Försäkring.
Plandent försäkrar godset för transportskador och har rätt att debitera köparen försäkringskostnaderna, utom i det fall att köparen själv ordnar transporten.

14. Garanti.
Varan kan levereras med garanti enligt tillverkarens eller importörens villkor. Plandent utfärdar garanti endast på särskild överenskommelse.

15. Fel i varan.
Köparen är skyldig att kontrollera varan och underrätta Plandent om eventuella fel inom den tid som anges i leveranshandlingen, eller om ingen tid är utsatt, inom åtta (8) dygn från avlämnandet av varan eller, om felet uppdagats vid användningen, från upptäckten av felet.

Vid fel i varan har Plandent rätt att välja mellan avhjälpande av felet på Plandents bekostnad, omleverans, gottskrivning av priset på den felaktiga varan eller retur av varan till tillverkaren eller importören för fullgörande av garantiansvar.

Plandent svarar inte för fel som beror på att varan använts, lagrats eller monterats i strid med Plandents eller tillverkarens anvisningar, ej heller för fel som beror på ändringar eller underhåll utan Plandents medgivande eller medverkan eller försämring som beror på normalt slitage eller liknande.

16. Varureturer.
Varureturer krediteras endast på avtal med Plandent, förutsatt att varorna returneras inom 14 dagar räknat från leveransen från Plandent, i originalförpackning och i försäljningsdugligt skick. Plandent krediterar inte köparen för specialtillverkade eller specialbeställda varor. Vid felfri varuretur krediteras kunden varans pris. Returtransporten sker på avsändarens bekostnad. Vid varuretur debiteras en returavgift enligt den prislista som gäller vid tidpunkten.

En särskild returfraktsedel skall åtfölja alla varureturer med uppgift om köparens kundnummer hos Plandent, namn och adress samt datum.

17. Dröjsmål.
Plandent är skyldig att underrätta köparen ifall det finns risk för väsentligt dröjsmål med leveransen. Om köparen härvid godtar en ny leveranstid eller om dröjsmålet är ringa med hänsyn till varans kvalitet eller andra avtalsvillkor eller om köparen har bidragit till dröjsmålet, har köparen inte rätt till hävning, skadestånd eller prisavdrag.

18. Hävning av avtal.
Köparen har rätt att häva köpet på grund av väsentligt dröjsmål som beror på Plandent eller vid väsentligt fel i varan, om Plandent inte inom skälig tid från köparens skriftliga anmärkning eller inom en med köparen avtalad tilläggstid avhjälpt felet eller levererat felfri vara. Om köparen är medskyldig till dröjsmålet eller om köparen försummat sin skyldighet att kontrollera varan eller inte gjort reklamation inom utsatt tid, har han inte rätt att yrka att köpet hävs.

Plandent har rätt att häva köpet på grund av köparens dröjsmål med betalningen om detta är väsentligt eller om köparen efter att ha beviljats anstånd med betalningen inte enligt egen utsago kommer att betala köpesumman inom den utsatta tilläggstiden eller om det finns anledning att misstänka att köparen försummar betalningen till den grad att dröjsmålet berättigar säljaren att häva avtalet. Plandent har hävningsrätt också ifall köparen inte avhämtar eller tar emot den beställda varan eller om köparen inte medverkar till köpet på ett sätt som skäligen kan förväntas.

Plandent förbehåller sig rätten att häva köpet även om köparen fått varan i sin besittning. Vid hävning har Plandent rätt till skadestånd från köparen för den skada och de extrakostnader företaget åsamkats på grund av hävningen.

19. Skadestånd och ansvarsbegränsning.
Plandent svarar inte för några som helst indirekta eller medelbar skador för köparen eller tredje part. Plandents ersättningsansvar enligt detta avtal för direkta kostnader och skador som beror på avtalsbrott är inklusive eventuella viten för dröjsmål och andra försummelser sammanlagt högst försäljningspriset på den vara som avtalsbrottet gäller.

20. Force majeure.
Plandent svarar inte för dröjsmål och skador som beror på hinder utanför dess kontroll, och som företaget inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder företaget inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit eller om fullgörandet av avtalet skulle innebära oskäliga uppoffringar i proportion till fördelarna för köparen. Som befrielsegrund räknas även strejk, lockout, bojkott eller annan konfliktåtgärd samt försening av leverans från underleverantör på grund av force majeure.

21. Äganderätt.
Äganderätten till varan förblir hos Plandent tills hela köpesumman är betald, om inte varans kvalitet föranleder annat.